ADMISSION POLICY      |     TOELATINGSBELEID

ADMISSION POLICY

 1. A parent must complete an application form for admission. New learners must complete admission forms before the end of August the previous year. Learners who apply for admission after the due date and satisfy all admission requirements, will be admitted only if there is space in that specific class.

 2. All application forms must be completed in full. If false information occurs on a learner's application form, that learner will not be admitted to the school. An official birth certificate must accompany the application form. A report indicating the most current mark must be attached. A recent water and electricity bill must be attached as proof of residence.

 3. A parent must provide proof that the learner has been immunised against the following communicable diseases:-polio, measles, tuberculosis, diphtheria, tetanus and hepatitis B.

 4. If a learner is three years older than the norm age per grade, the learner will not be admitted to that grade.

 5. Multiple repetition in one grade/phase is not permissible.

 6. Preference will be given to learners in primary schools with the same medium of tuition as Piet Retief High School and in feed zone.

 7. Preference must be given to a learner who lives in the feed zone of a school.

TOELATINGSBELEID

 1. Ouers móét 'n toelatingsvorm invul vir toelating tot die skool voor einde Augustus die vorige jaar. Daarna word slegs leerlinge geplaas wat aan die toelatingsvereistes voldoen in klasse waar daar nog plek beskikbaar is.

 2. Alle aansoekvorms moet volledig ingevul word. Indien daar vals inligting op aansoekvorms weergegee word, sal toelating summier geweier word. 'n Amptelike gewaarmerkte afskrif van die geboortesertifikaat moet ingehandig word. 'n Rapport van die vorige skool, asook ‘n water- en elektrisiteitsrekening wat u adres duidelik toon, moet ook aangeheg word.

 3. 'n Ouer moet bewys lewer dat die leerder geïmmuniseer is teen polio, masels, tuberkulose, diphtheria, tetanus en hepatitis B.

 4. ‘n Leerder wat drie jaar ouer is as die norm ouderdom van leerlinge in sy graad, sal nie toegelaat word in daardie groep/graad nie.

 5. Indien 'n leerder meer as eenmaal druip in 'n graad/fase, sal so 'n leerder nie toegelaat word nie.

 6. Voorkeur word verleen aan leerlinge vanuit laerskole met dieselfde onderrig medium as Hoërskool Piet Retief en in voedingsarea.

 7. Wanneer na moontlike applikante gekyk word, word voorkeur gegee aan leerders in ons voedingsarea.

During the year, rules and regulations may be adjusted or changed by the management of the school or the governing body. These changes may be necessitated by aspects not known at the time of printing this rule book, or aspects that may have changed after the printing there-of. Despite the printed rules and regulations, final discretion regarding the application, interpretation and adjustment of the rules, lie with the school management team or the governing body.

Die reëls en regulasies kan deur die loop van die jaar gewysig word deur die bestuurspan van die skool, óf die bestuursraad soos genoodsaak deur faktore wat teen druktyd nog nie bekend was nie of na druktyd verander het. Nieteenstaande, die bogemelde reëls en regulasies, sal die finale diskresie van die toepassing, interpretasie en wysiging daarvan berus by die bestuurspan van die skool of die bestuursraad berus