PIETIE MANNERS  |   PIETIE-MANIERE

PIETIE MANNERS

A LEARNER OF PIET RETIEF HIGH SCHOOL:

1.     Respects his/her superiors and inferiors.

2.     Keeps quiet while the principal (especially during assembly) or a teacher is talking.

3.     Gives way to teachers in the corridors.

4.     Never enters a room before a teacher.

5.     Stand up and face superiors (adults or visitors) and greet in a friendly manner.

6.     Communicate in a civilised manner. No talking or screaming at extreme noise levels.

7.     Does not stand in front of the principal's door while another learner or visitor is engaged there.

8.     Never enters the staff room.

9.     OBEYS SCHOOL UNIFORM RULES IN TOWN AS WELL.

10.   Does not walk around listening to music with ear phones or electronical music devices whilst wearing  the school uniform, whether at school or not.

11.   No part of the school uniform may EVER be combined with casual clothes, whether at school/ in town  or after school hours.

12.   Never chews chewing gum in class, the hall, on stage or in the presence of a teacher.

13.   Has no physical contact with a boy- or girlfriend while wearing school uniform.

14.   Keeps quiet when the principal and staff enter the hall.

15.   Receives permission at the enquiry office before entering the offices.

16.   Never uses the foyer as a short cut.

17.   Stands at attention when the school anthem or national anthem is sung and sings it wholeheartedly.

 

PIETIE-MANIERE

'N LEERDER VAN HOËRSKOOL PIET RETIEF:

1.     Toon respek teenoor sy/haar meerderes en minderes.

2.     Bly stil terwyl die hoof (veral gedurende opening) of 'n onderwyser praat.

3.     Gee voorkeur aan personeel op stoepe.

4.     Stap nooit voor 'n onderwyser by die deur in nie.

5.     Staan op, kyk meerderes (onderwysers of besoekers) in die oë en groet vriendelik.

6.     Kommunikeer met mekaar op 'n beskaafde wyse.  Skree nie oor en weer nie.

7.     Staan nie voor die hoof se deur terwyl die hoof reeds 'n ander leerder of besoeker spreek nie.

8.     Kom geensins in die personeelkamer nie.

9.     SKOOLDRAGREËLS GELD OOK IN DIE DORP.

10.   Loop nie met oorfone en musiek luister, ongeag by die skool of elders, wanneer hy/sy skooldrag /  sportdrag aanhet nie.

11.   Geen deel van skooldrag word ooit saam met gewone drag gedra nie, hetsy by die skool / buite  skool of na ure.

12.   Kou nie kougom in die klas, saal, op die verhoog of in die teenwoordigheid van 'n onderwyser nie.

13.   Het geen fisieke kontak met vriend of vriendin terwyl hy/sy skooldrag aan het nie.

14.   Bly stil as die hoof en personeel die saal binnestap.

15.   Verkry eers toestemming by die navraekantoor voordat die kantoorblok betree word.

16.   Voorportaal word nooit vir kortpad gebruik nie.

17.   Staan op aandag terwyl die skoollied of volkslied gesing word.