Fooie en Skoolreëls | Fees and School Rules

Skooltasse word by die HPR klerewinkel verkoop. 

Alle leerders is verplig om die voorgeskrewe tas te gebruik.  

Die skoolfonds vir 2022.

R17 000.00 per jaar of 10 paaiemente van R1 700-00 per maand vanaf Januarie 2022.  

Die bankbesonderhede is soos volg:  (Skool)

 

          Rekeninghouer:            HPR

          BANK:                             ABSA bank

          Rekening nommer:      1170-390-276

          Bankkode:                      334544

         Verwysingsnommer     Leerling se skool rekening nommer

Sluitkassies (Lockers) is by die skool beskikbaar. 

Die sluitkassies word verhuur op ‘n jaarlikse basis vanaf Januarie tot en met einde November. 

Alle leerlinge wat sluitkassies gehad het in 2021, moet heraansoek doen in 2022.

 

Die pryse vir 2021 is as volg:

 

  • Tipe A – R320.00

  • Tipe B – R270.00

  • Tipe C – R210.00

  • Tipe D – R160.00

School bags are sold at the HPR clothing store.  

All learners are obliged to use the prescribed bag only

The school fees for 2022.

R17 000.00 per annum or 10 instalments of R1 700-00 per month, payable from January 2021.  This money is payable as from

November 2021.

The banking details are: (School) (Card facilities available at admin office)

                                                               

           Account Holder:        HPR

           BANK:                         ABSA Bank

           Account number:      1170-390-276

           Bank code:                  334544

           Reference:                  Learner’s account number

Lockers are available at school. 

These are leased annually from January to end of November. 

All learners that have had lockers in 2021, must re-apply in 2022.

The prices for 2022 are:

  • Type A -  R320-00

  • Type B -  R270-00

  • Type C - R210.00

  • Type D - R160.00