IMPI ALUMNI KLUB

Updated: Apr 9, 2020

IMPI ALUMNI KLUB

Die Impi Alumni Klub is gestig met die doel om die prestige en beeld van Hoërskool Piet Retief te bevorder. Fondsinsameling vir die verbetering van die fasiliteite by die skool is deel van die skool se missie. Die nuwe gelukbringer, “Impi” ─ ‘n bosvark, is die begin van ‘n nuwe era. Ons wil graag hê dat elke oudleerling van Hoërskool Piet Retief, ouer, lojale individu en maatskappy deel moet word van hierdie opwindende reis.

Daar is leerders met uitsonderlike potensiaal en talent in die skool en dit is nodig dat hierdie jong, talentvolle leerders voortdurend ontwikkel word om merkwaardige Suid-Afrikaanse burgers te wees. Die skool se sukses op akademiese, sport en kulturele gebied in die verlede, is ‘n bewys van die kwaliteit van die leerders. Ons pleidooi is dat u uself sal verbind om ‘n strategiese vennoot te word wat uself sal beywer om deurlopend die mees moderne fasiliteite aan ons leerders, van diverse agtergronde, beskikbaar te stel en die skool en die terrein op ‘n dag-tot-dag basis te help ontwikkel. Elke oudleerling van Piet Retief, ouer, individu en maatskappy wat tot hierdie fonds bydra, kan verseker wees dat die fondse geadministreer sal word en tot die optimale voordeel van die leerders se opvoeding aangewend sal word. VOORDELE VAN DIE IMPI ALUMNI KLUB 1. Klublede sal gratis toegang hê tot sportgeleenthede dwarsdeur die jaar. 2. Die name van donateurs sal op ‘n spesiale ererol by die Impi Alumni Klubdek aangebring word. 3. Klublede sal ’n ondersteuners-gholfhemp en sleutelhouer ontvang. 4. Klublede in die top twee kategorieë kan ‘n versoek aan die skool rig vir moontlike advertensieborde. KATEGORIEË VAN KLUBLIDMAATSKAP: TYDPERK PLATINUM R 100 000 Lewenslank GOUD R 25 000 10 jaar SILWER R 10 000 5 jaar BRONS R 250 x12 1 jaar (vaste debietorder) REKENINGNAAM: CARPE DIEM TRUST REKENINGNOMMER: 4098314330 REKENING TIPE: TJEK TAK: ABSA PIET RETIEF TAKKODE: 632005 Daar word van elke klublid verwag om toepaslike sosiale gedrag te openbaar. Die gebruik van alkohol, krutaal en enige ander ontoepaslike gedrag is streng verbode. Die klub/geriewe is geskep om die sport in ‘n goeie gees te ondersteun IMPI ALUMNI CLUB The Impi Alumni Club has been established to promote the prestige and image of Piet Retief High School. As such, fundraising is part of our mission to upgrade the facilities at school. The new mascot, “Impi” ─ a wild boar, is the start of a new era. We would like to invite every former-student of Piet Retief High School, parent, loyal individual and company to become part of this exciting journey. The school’s students boasts with fantastic potential and talent and it is necessary that these young stars are continuously developed to become remarkable South African citizens. The past successes of the school on academic, sport and cultural fields are proof of the quality of its students. Our plea is that you will commit to being a strategic partner in order to continually provide the most up to date facilities to students from diverse backgrounds and to develop the school and its premises on a day-to-day basis. Every former student of Piet Retief High School, parent, individual and company that contribute to these funds can feel assured that the funds will be administered and utilised to the optimum benefit of the students’ education. BENEFITS OF IMPI ALUMNI CLUB 5. Club members will have free access to sporting events throughout the year. 6. The names of contributors and donors will appear on a special roll of honour at the Impi Alumni Club Stand. 7. Club members will receive a supporter’s golf shirt and key-ring. 8. Club members in the top two categories may request advertising boards at the school. CLUB MEMBERSHIP CATEGORIES: DURATION PLATINUM R 100 000 Lifelong GOLD R 25 000 10 years SILVER R 10 000 5 years BRONZE R 250 x12 1 year (fixed debit order) ACCOUNT NAME: CARPE DIEM TRUST ACCOUNT NUMBER: 4098314330 ACCOUNT TYPE: CHEQUE BRANCH: ABSA PIET RETIEF BRANCH CODE: 632005 It is expected of every club member to conduct themselves in a civilised and socially acceptable manner. The use of alcohol, foul language or any other inappropriate behaviour is strictly forbidden. The club/facility is created to enjoy sport in good spiri

Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square