top of page

ONDERWYSBETREKKINGS |

Departementele poste:


Pos 1: Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO) Gr10 -12
Pos 2: Elektriese Tegnologie (Elektronika) Gr 8-12

LOTL: Afrikaans en Engels

Aanstellingsdatum: Sal bevestig word.


GEWAARMERKTE DOKUMENTE MOET U AANSOEK VERGESEL

Indien die volgende dokumente nie by die aansoek ingesluit is nie, sal u aansoek nie in aanmerking geneem word by die siftingsproses nie.

Matrieksertifikaat

Toepaslike kwalifikasie (sluit akademiese record in)

SACE-registrasie (verpligtend)

ID-dokument

Huweliksertifikaat (indien van toepassing)


ALGEMENE INLIGTING

Stuur u CV aan berrie@hspr.co.za

Moontlike behuising beskikbaar.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 17 Junie 2022 om 10:00

Indien u nie binne 10 dae van die sluitingsdatum van ons hoor nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.


 

Departmental Posts:


Post 1: Engineering Graphics and Design (EGD) Gr10 -12
Post 2: Electrical Technology (Electronics) Gr 8-12

LOTL: English & Afrikaans

Appointment date: Will be confirmed


AUTHENTICATED DOCUMENTS MUST ACCOMPANY YOUR APPLICATION

If the following documents are not included in the application, your application will not be eligible for the screening process.

Matric Certificate

Relevant qualification (includes academic record)

SACE registration (mandatory)

ID Document

Marriage Certificate (if applicable)


GENERAL INFORMATION

Send your CV to berrie@hspr.co.za

Possible housing available.

The closing date for applications is 17 June 2022 at 10:00

If you do not hear from us within 10 days of the closing date, you can assume that your application has been rejected.bottom of page