top of page

Practical arrangements for the reopening of school on 15 February 2021.

Gates open at 07:00 and will be locked at 07:25.

WHEN ENTERING THE SCHOOL:

  • GR 10, 11 & 12 will enter via Gate 4 and will be screened in front of Room 47

  • Gr 8 & 9 will enter via Gate 2 and will be screened in front of Mr. Bouwer’s office

Please note that learners will be screened and asked to complete a set of questions. If a learner has any symptoms or was in contact with a person who tested positive for COVID-19, they should not attend school until they can provide a negative test.

Learners who show symptoms during the day will be screened again and the parents/guardians will be notified. The parents/guardians will have to pick them up immediately.


AFTER SCREENING:

A list with all the register teachers will be at the screening station. Learners should find their class.


AFTER THE FIRST BELL RINGS:

At 07:30 learners should move to their different assembly points:

· Gr 11 & 12 on the pavilion.

· Gr 10 in the quad.

· Gr 9 in front of the bus garage.

· Gr 8 in front of the hall.

If it rain, learners must go to their register classes. 

Praktiese reëlings vir die heropening van skool op 15 Februarie 2021.


Die hekke word 07:00 oopgesluit en dan weer 07:25 toegesluit.

WANNEER JY DIE SKOOL BINNEGAAN:

  • GR 10, 11 & 12 sal via Hek 4 ingaan en sal voor kamer geskandeer word 47

  • Gr 8 & 9 sal via Hek 2 ingaan en sal voor mnr Bouwer se kantoor geskandeer word.

Let asseblief daarop dat leerders geskandeer sal word en 'n stel vrae sal voltooi. Indien 'n leerder enige simptome het of in kontak was met 'n persoon wat positief vir COVID-19 getoets het, moet hulle nie skool bywoon totdat hulle 'n negatiewe toets kan verskaf nie.

Leerders wat simptome gedurende die dag toon, sal weer geskandeer word en die ouers/voogde sal in kennis gestel word. Die ouers/voogde sal hulle dadelik moet kom haal by die skool.


NA SIFTING:

'n Lys met al die registeronderwysers sal by die siftingstasie wees. Leerders moet die die alfabetiese lys nagaan om te sien in watter registerklas hulle is.


NA DIE EERSTE KLOK LUI:

Sodra die klop 07:30 lui moet leerders na hul verskillende bymekaarkom punte beweeg:

1. Gr 11 & 12 op die paviljoen.

2. Gr 10 in die vierkant.

3. Gr 9 voor die bus-motorhuis.

4. Gr 8 voor die saal.

Indien dit reën, moet leerders na hul registerklasse gaan.Comments


bottom of page